Đội thi có được sử dụng điện thoại trong thời gian thi không?

Thứ hai, 04/05/2015 07:09

Kính gửi ban tổ chức, tôi muốn biết trong thời gian thi đội thi có được sử dụng điện thoại không?

Để đảm bảo tính công bằng cho tất cả các đội thi tham dự cuộc thi, trong quá trình thi các đội thi không được sử dụng điện thoại di động. Trong trường hợp cấp bách đội thi cần sử dụng điện thoại di động trong quá trình thi, đội thi phải thông báo với BTC và phải được sự đồng ý của BTC.


1  2  3  4  5